Vés al contingut
Polítiques transversals_Fundació Mercè Fontanilles

Polítiques Transversals

Pla Mediambiental

A la Fundació Mercè Fontanilles existeix un compromís ferm amb la sostenibilitat ambiental. Per això implantem les polítiques mediambientals establertes en el Pla de Sostenibilitat de la Coordinadora Sinergia Social, les quals se sustenten en els principis de les 4 R: Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Reparar. I s'adapta a cada context d'activitat de l'organització; des de la gestió d'oficines verdes, a la sostenibilitat a la llar en serveis residencial i a la dimensió educativa en els serveis d'atenció formació i ocupació.

El Pla Mediambiental s'avalua trimestralment i es revisa anualment per la comissió mediambiental de l'entitat. Entre les activitats què s'implanten, destaquem les actuacions participatives que a més a més de contribuir a la cura del medi ambient, incideixen directament en la conscienciació i sensibilització de les persones.

Fem del món un lloc més sostenible_Fundació Mercè Fontanilles

FEM DEL MÓN UN LLOC MÉS SOSTENIBLE

Política d'Igualtat d'Oportunitats

Des dels valors i principis que defineixen la identitat de la Fundació Mercè Fontanilles la igualtat d'oportunitats entre les persones n'és un eix vertebrador. Per això des del 2015 disposem del Pla d'Igualtat de l'entitat que inclou entre d'altres, les mesures i protocols pels quals ha de vetllar l'entitat per ser part activa en garantir aquesta igualtat tant dins com fora de les seves activitats.

El Pla d'Igualtat és seguit i revisat per la comissió d'igualtat de l'entitat, avaluat anualment i revisat bianualment.

Diversitat cultural_Fundació Mercè Fontanilles

DONEM SUPORT A LA DIVERSITAT CULTURAL

Política de Qualitat

La Fundació Mercè Fontanilles compta des del 2006 amb un sistema de gestió de la qualitat basat en la norma ISO 9001/2015 amb el número EC 2647/06 per Applus. 

Aquest certificat verifica un model de gestió basat principalment en el cercle de la millora contínua, la gestió per processos i l'avaluació continua. D'altra banda, dota a la Fundació i els serveis que la componen d'aquest segell de qualitat.

La gestió de la qualitat és implantada i avaluada pel comitè de qualitat, que realitza un seguiment mensual dels processos, així com les auditories periòdiques de qualitat i l'avaluació anual, que es recull entre d'altres, a la memòria d'activitat de cada servei.

Aquest certificat compromet a l’entitat a gestionar les següents activitats segons els estàndards de qualitat de la norma:

- Gestió de serveis socials, com ara: establiments residencials, habitatges amb serveis comuns, equip de valoració del maltractament infantil i el servei d’ajuda domiciliaria

- Gestió de serveis de formació i inserció sociolaboral

La norma ISO és una norma internacional aplicable als sistemes de gestió de qualitat i que se centra en tots els elements d’administració de la qualitat amb els que una entitat compta per tenir un sistema efectiu per la millora i la gestió de la qualitat dels seus serveis.

Amb l’acompliment d’aquesta norma i la implantació del sistema de gestió de la qualitat, Mercè Fontanilles ratifica el seu compromís per la millora contínua en tots els seus processos i actuacions.

Imatge d'ISO 9001
Codi ètic_Fundació Mercè Fontanilles

Codi Ètic