Vés al contingut
Equip_Fundació Mercè Fontanilles

Equip

Foto d'equip_Fundació Mercè Fontanilles

Equips interdisciplinaris

Com a entitat de serveis a les persones, el personal és un dels actius més importants de l’organització i la clau perquè tots els projectes i activitats funcionin amb el màxim nivell de qualitat pel nostre usuariat, els seus familiars, les administracions que ens donen la confiança, i la societat en la qual participem.

La Fundació Mercè Fontanilles està formada per més de 180 professionals arreu de Catalunya que des de diferents perspectives interdisciplinàries tenen com a objectiu comú procurar el millor servei a les persones ateses i el seu entorn. A Mercè Fontanilles hi treballen:

 • Atenció directa: professionals d’educació social, inserció sociolaboral, treball social, psicologia, pedagogia, medicina i infermeria, auxiliars de geriatria i ajut a la llar...
 • Serveis: personal de cuina, de neteja, xofers/es...
 • Gestió administració: personal d’administració, de recepció, directiu...

 


Plans de formació contínua

Mercè Fontanilles afavoreix la formació i la capacitació dels seus equips, així com, la seva continuïtat en l’entitat. Garantir la continuïtat dels equips en l’organització augmenta l’experiència i els coneixements específics dels i les professionals,  incrementa el vincle amb les persones ateses i amplia el compromís amb l’activitat o el projecte de l’entitat.

Per altra banda, els plans de formació continua i els seguiments individualitzats del personal cerquen potenciar desenvolupar el creixement dels i les professionals, així com, adaptar de forma permanent les professions i millorar les competències i qualificacions dels diferents equips professionals.


Espais de participació

Les entitats de la Coordinadora Sinergia Social fomenten el treball en equip, la participació l’intercanvi de bones pràctiques mitjançant el treball amb grups de millora. Concretament, en el sector d’atenció a la infància i l’adolescència es mantenen tres grups de treball permanents que en l’exercici 2015, van treballar per l’assoliment d’objectius concrets:

Imatge d'espais de participació

L’estructuració en grups d’equips directiusequips tècnics i equips educatius es manté estable en el temps i anualment, es revisen i renoven els objectius dels grups de treball. També de manera permanent i amb caràcter transversal hi ha un grup de treball sobre la creació i funcionament d’Espais de Reflexió Ètica, amb la col·laboració del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

La descripció d’objectius es realitza mitjançant les propostes rebudes per cada centre (les quals es canalitzen mitjançant les direccions), els qüestionaris d’elaboració de plans de formació continuada, els requisits del client i els suggeriments dels usuaris. Des de la Direcció Tècnica es validen i concreten els objectius i s’activa el grup de treball.

Cada grup de treball realitza entre 3 i 5 reunions anuals de les quals s’elabora un document final de propostes el qual és distribuït entre tots els membres de l’entitat. Els participants de cada grup són escollits per la Direcció de cada Centre i finalment, validats per la Direcció de l’Entitat.

Altres espais de participació vigents es desenvolupen mitjançant la intranet corporativa de la qual tots els membres de l’organització en formen part i en què a partir de grups de treball transversals, hi ha espais de conversa i debat sobre qüestions proposades pels mateixos treballadors i treballadores, com per exemple:

 • Àrea de salut mental i drogodependències
 • Àrea de VIH
 • Àrea d’inserció laboral i prospecció empresarial
 • Àrea d’infància i adolescència
 • Àrea de qualitat i millora contínua
 • Àrea d’oci i temps lliure per la inclusió social
   

Així com grups interns de debat i reflexió que es generen per la mateixa demanda dels professionals.


Gerència i Direcció

Direcció

Organigrama

A continuació es pot veure l'organigrama intern de la Fundació Mercè Fontanilles.

Organigrama Fundació Ciutat i Valors