Política de Transparència

La FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.

Denominació
Dades de contacte
Estatuts, reglaments interns i legislació que regula la Fundació
Funcions i tasques de la Fundació
Organigrama
Perfil, trajectòria professional i contacte dels responsables de la Junta Directiva
Pla Estratègic
Memòries d'activitats i responsabilitat social

A la FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES, s'aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, a la FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES els comptes del 2018 són auditats per Audiaxis auditores SLP.

 

CATEGORIA PROFESSIONAL DE LA PLANTILLA

 

 COMUNICACIÓ AMB LA PLANTILLA

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

- Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
- Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
- Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
- Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

Comitè d’empresa FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

- Reunions trimestrals
- Temes tractats: contractacions, nous convenis, resultats econòmics anuals, etc.

Comitè de Salut i Seguretat FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

- Reunions mensuals/ bimensuals/ trimestrals, etc.
- Temes tractats: avaluacions de riscos i planificació de la implantació de mesures de salut i seguretat.

 POLÍTICA DE QUALITAT

La FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES compta des de l’any 2006 amb el certificat de gestió de la qualitat d’acord amb els paràmetres de la norma ISO 9001:2008, amb el número EC 2647/06 per Applus.