Política de transparència

 

A la Fundació Mercè Fontanilles, s'aplica el pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes són auditats per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l'informe dels comptes auditats de l'any en curs, el juliol de l'any següent. I també, per donar compliment a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat. El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca el juliol de l'any següent, per tant, els comptes són provisionals.

 

Informació complementària

La Fundació, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.

La Fundació Mercè Fontanilles, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.

 


 

Pressupost anual

A la Fundació Mercè Fontanilles, s'aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

A continuació es detalla el pressupost anual del qual ha gaudit la Fundació en l'últim any:

 

10.557.094 €

 

Prestació de serveis                    Subvencions

95 %                                         5 %

 

Finançament públic                    Finançament privat

97 %                                              3 %

 

 


 

Categoria professional de la plantilla

 

 


 

Comunicació amb la plantilla

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

  • Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
  • Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
  • Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
  • Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.
 
Comitè d’empresa
  • Reunions trimestrals
  • Temes tractats: contractacions, nous convenis, resultats econòmics anuals, etc.
 
Comitè de Salut i Seguretat 
  • Reunions mensuals/ bimensuals/ trimestrals, etc.
  • Temes tractats: avaluacions de riscos i planificació de la implantació de mesures de salut i seguretat.