Vés al contingut
Imatge de Pisos Assistits per a Joves (PAJ)

Pis Assistit per a Joves (PAJ)

Imatge de Pisos Assistits per a joves de 16 a 18 anys

Pis Assistit per a joves de 16 a 18 anys

El pis assistit és un servei residencial per a joves de 16 a 18 anys tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb mesura d’acolliment simple en institució que es troben en un procés de desinstitucionalització que els permeti assolir una integració social i laboral òptima.

Així, al servei treballem per generar un entorn segur, on a partir de l’establiment d’un vincle segur i d’unes relacions positives, aquests puguin assolir el nivell màxim de creixement personal; ajudant-los a superar les possibles experiències traumàtiques que interfereixen en el seu quotidià; orientant-los perquè puguin respondre de forma eficient a les demandes del context en cada moment; facilitant processos de participació activa mitjançant la influència en els diferents contextos d’interacció i en totes les decisions que els afecten; potenciant, si s’escau, la relació amb la seva família i, si no és possible, treballant cap a futurs alternatius, i facilitant l’establiment i/o ampliació de les xarxes sociocomunitàries. 

  • Pis Assistit per a Joves Hospitalet
Imatge de  Pisos Assistits per a majors d'edat

Pis Assistit per a Joves de 18 a 21 anys 

El Pis Assistit per a Joves és un recurs especialitzat al servei de la inserció social i laboral de persones majors d'edat extutelades, que actua com un servei de caràcter assistencial servint de pont entre el recurs institucional i la plena autonomia personal.

L’acció socioeducativa que es porta a terme des del servei, té un caràcter integrador, i facilita una resposta a les necessitats bàsiques, materials, físiques, educatives, afectives, psicològiques i socials, tot procurant un desenvolupament global i harmoniós de les persones joves amb l’objectiu final de promoure la seva inserció sociolaboral.

Proposem un enfocament conciliador i integrat amb la comunitat, partint de criteris de participació, proximitat, compromís, estabilitat i socialització que es concreten en un model respectuós i càlid, coordinat amb tots els agents implicats.

  • Pis Assistit per a Majors Barcelona

Amb la col·laboració de

L'atenció professional i el servei d'allotjament, alimentació i manutenció són finançats per la Generalitat de Catalunya, i està cofinançada amb càrrec al Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 n. CCI2014ES05SFOP007.

 

Finançadors PAJ

Pis Assistit Joves Barcelona: Col·laboració mitjançant contracte amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona establint com a drets i obligacions les especificades les clàusules administratives i tècniques particulars per regir contractes de gestió de serveis públics que es prorroga anualment.

Pis Assistit Joves Hospitalet: Col·laboració mitjançant contracte amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l'ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió del serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública amb una vigència màxima de 10 anys.