Serveis residencials infància i l’adolescència

La Fundació Mercè Fontanilles gestiona des de l’any 1996 centres recursos especialitzats en l’atenció a la infància i l’adolescència; actualment, gestiona serveis residencials d'atenció en totes les etapes de la infància i adolescència.

L’objectiu de tots els centres i pisos és donar el millor servei als infants joves atesos, treballant per la seva autonomia personal i social. Per aconseguir-ho tots els nostres recursos compten amb equips amb àmplia experiència, altament especialitzats en el col·lectiu atès i en una formació permanent per millorar les competències i qualificacions dels i les professionals.

En funció de les necessitats específiques d’infants, adolescents i joves; l’entitat gestiona les següents tipologies de serveis residencials:

 Centres d'Acollida

L’objectiu d’aquest servei és l’acollida i diagnòstic de joves sota la tutela de l’administració que necessiten una atenció professional de caràcter residencial que garanteixi el desenvolupament integral de les seves necessitats físiques, afectives i socials i alhora en faci la proposta de protecció adequada valorant la seva situació personal i familiar.

 • Centre d'Acollida Estrep
 • Centre d'Acollida Raïmat

 

Amb la col·laboració de :

 Centres Residencials d'Acció Educativa

La missió d’aquests centres és la guarda i educació d’infants a qui s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució, d’acord amb la mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents. L’objectiu d’aquest servei és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen.

 • Centre Residencial d'Acció Educativa Lledoners
 • Centre Residencial d'Acció Educativa Santa Digna

 

Serveis Socials Joves i Infaàcia Mercè Fontanilles

Amb la col·laboració de :

 

 Pisos Assistits per a joves de 16 a 18 anys

Un pis assistit és un servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a joves entre 16 i 18 anys amb mesura d’acolliment simple en institució, per a qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per assolir la majoria d'edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració social, mantenint-se la tutela i control per part de l’entitat pública de protecció de menors.

 • Pis Assistit per a Joves Hospitalet

Amb la col·laboració de :

           

 Pisos Assistits per a majors de 18 anys

Pisos per a joves sota tutela quan compleixen els 18 anys i deixen d’estar sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. En aquest moment, l'Administració estableix un seguit de mesures per afavorir-ne la inserció social i laboral que es posen a disposició de joves que no tenen mitjans propis ni un mínim de garanties per assolir l’autonomia personal.

 • Pis Assistit per a Majors Barcelona

 

L'atenció professional i el servei d'allotjament, alimentació i manutenció són finançats per la Generalitat de Catalunya, i està cofinançada amb càrrec al Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 n. CCI2014ES05SFOP007.

                          

 Serveis d'Acompanyament Especialitzat en Joves

Serveis d’Acompanyament Especialitzat en Joves fundacio merce fontanillesMercè Fontanilles va ser la primera entitat en donar forma al primer Servei d’Atenció Especialitzat a Menors Immigrants. Aquest nou servei inicia la seva activitat als anys noranta; donat que el sistema de serveis socials per a adolescents no s’adaptava a les característiques psicosocials del jovent migrant nouvingut.

Per primera vegada, l’equip de professionals d’aquest servei comparteix el projecte de vida del jovent fomentant la seva autonomia, emancipació i procurant la seva integració sociolaboral. Des de la posada en marxa del projecte es busca crear una xarxa d’atenció de professionals (administració, altres entitats, serveis socials...) i ciutadania (persones propietàries d’hostals i pensions, professorat, empresariat...) que de forma conjunta col·laborem per la integració sociolaboral del nostre usuariat.

L’objectiu d’aquest servei és promoure la integració laboral, la independència i l’emancipació de persones joves tutelades i extutelades d'entre setze i vint anys.

 • Serveis d'Acompanyament Especialitzat en Joves Barcelona
 • Serveis d'Acompanyament Especialitzat en Joves Tarragona

 

L'atenció professional i el servei d'allotjament, alimentació i manutenció són finançats per la Generalitat de Catalunya, i està cofinançada amb càrrec al Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 n. CCI2014ES05SFOP007.

                                       

 

 Servei d'Itineraris de Protecció Individual (IPIS) - UTE Fundació Mercè Fontanilles i Fundació Resilis

Servei pilot des del 2016 creat per donar resposta a l'arribada de joves al circuit de protecció a la infància i adolescència i que alhora són joves amb competència suficient per viure sols.

Punts d'actuació:

 • BARCELONA
 • GIRONA
 • TARRAGONA
 • LLEIDA
 • TERRES DE L'EBRE

 

                              

Amb la col·laboració de: 

 

Tornar a Serveis d'atenció a la infància i adolescència