Servei tècnic d'acompanyament penitenciaris

Programa d'Atenció a les Drogodependències en el Medi Obert

La Fundació Mercè Fontanilles mitjançant un contracte de gestió delegada de l’Obra Social “la Caixa” i en col·laboració amb la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Departament de Justícia, i la Subdirecció General de Drogodependències de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut gestiona el Programa d’Atenció a les Drogodependències en el Medi Obert i la derivació a la Xarxa Comunitària.

Aquest programa es va posar en funcionament com a projecte pilot l’any 2005 per tractar les drogodependències amb l’objectiu de crear un model d’intervenció conjunt entre els equips de medi obert i els Centres d’Atenció i Seguiment de Drogodependències, i a la vegada millorar la col·laboració entre el sistema penitenciari i el medi comunitari.

El programa està aconseguint reduir consolidar les regressions per consum de les persones usuàries any rere any, i a més, es va consolidant el model d’intervenció entre les institucions i els agents implicats.

- Pis de Suport als Serveis Penitenciaris -

                        

Obra social "la Caixa" amb la col·laboració del Departament de Justícia.

 

Mediadors Interculturals en Centres Educatius de Justícia Juvenil

El servei de mediació intercultural està destinat a menors internats en determinats centres de justícia juvenil amb el principi marc d’oferir una mediació intercultural que garanteixi la comunicació entre les parts per poder oferir als menors i joves la restauració dels fets delictius, evitar la reincidència i procurar la inclusió social, tot tenint en compte les famílies.

El servei es du a terme a través d’un mediador intercultural assignat a cada centre, essent aquests els CE Can Llupià, CE El Segre i CE L’Alzina, així com una coordinació del servei.

Dades presentades són acmulades durant els mesos de gener a juny de 2019.

Amb el suport de :