Estatuts i Patronat

Constitució i Registre

Fundació Mercè Fontanilles es va constituir l’any 1991. L’any 1992, la Fundació privada Mercè Fontanilles es registra al Departament de Justícia en el registre de fundacions amb el número 578. I com a entitat consta en el Llibre de Registre d’Entitats del Departament de Benestar Social amb el número E01697.

L’òrgan màxim de govern de la Fundació Mercè Fontanilles és el Patronat; format per cinc membres, vetllen per complir els objectius fundacionals de l’entitat i gestionen amb el màxim rigor i eficiència els recursos patrimonials de l’organització.

Membres del Patronat

  • Domènec Domènech Roig, president 
  • Bertomeu Mayoral Herrero, vicepresident 1r
  • Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
  • Pere Molins García, secretari
  • Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera

 

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació, la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Pot dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i els Estatuts.

Les reunions de l'òrgan de govern són semestrals.

En aquesta secció podeu consultar els estatuts fundacionals de la Fundació Mercè Fontanilles; en concret, la darrera modificació dels estatuts de l’entitat amb l’objectiu d’adaptar-los a la llei 4/2008 sent l'instrument regulador de funcionament de la Fundació.