Tècnics especialitzats

Equip de Valoració del Maltractament Infantil (EVAMI)

Equip tècnic d’atenció que presta atenció i valoració immediata dels casos d’urgència provinents de situacions de maltractament infantil o de la sospita que s’hagin produït, detectats en l’àmbit hospitalari, essent àgils i eficaços a l’hora d’intervenir i iniciar els processos de protecció a la infància si s’escau, donant una resposta coordinada amb la xarxa de protecció per a cada situació concreta.

Veure més

Servei de Suport a Medi Obert

Programa per al tractament de les drogodependències en Medi Obert i derivació a la xarxa comunitària. S’adreça a persones que estan subjectes a mesures penals privatives de llibertat classificades en 3r Grau Penitenciari amb problemes de drogodependència que necessiten una intervenció immediata com a pont al tractament i seguiment per part dels serveis especialitzats de la xarxa d’atenció a les drogodependències en l’àmbit comunitari.

Veure més

Servei de Mediació Intercultural

Servei de mediació en centres educatius de justícia juvenil. La mediació intercultural intenta construir nexes d’unió entre les persones de diferents cultures a fi de potenciar la comunicació entre elles.

Veure més

Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)

Servei de suport per a persones amb VIH/Sida i amb problemes de drogodependència que garanteix un monitoratge individualitzat amb un acompanyament socioeducatiu i emocional. Adreçat a persones amb risc d’exclusió social que necessiten suport per assolir la plena autonomia.

Veure més