Residencials

Centre d’Acollida (CA)

Servei residencial d’atenció immediata i transitòria per a infants i adolescents en situació de risc, mentre s’analitza el seu entorn sociofamiliar i es proposa la mesura de protecció més adequada.

Veure més

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

Servei residencial que exerceix la guarda i educació a infants i adolescents a qui s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució donada la necessitat de separació de la mateixa família i no ha estat possible o aconsellable l’acolliment en una altra família.

El servei dona cobertura a les seves necessitats bàsiques, emocionals- relacionals, intel·lectuals i d’aprenentatge, socials i comunitàries en un marc professional especialitzat i permanent que reprodueixi al màxim possible les condicions d’una llar.

Veure més

Pis Assistit per a Joves (PAJ)

Servei de residència o pis vinculat a processos d’inserció laboral i d’autonomia per a persones joves entre 16-18 anys fins als 21 anys tutelades i extutelades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). 

Veure més

Servei d’Atenció Especialitzat en Joves (SAEJ)

Servei alternatiu a l’acolliment residencial per a persones joves de 16 a 21 anys tutelades i extutelades per la DGAIA amb l’objectiu de promoure la integració sociolaboral, l’autonomia personal i l’emancipació.

Veure més

Itinerari de Protecció Individualitzat (IPI)

Programa per a persones joves de 16 a 21 anys tutelades i extutelades per la DGAIA que ofereix un acompanyament en la inserció laboral i d’habitatge en pisos compartits per garantir una preparació progressiva per a la independència personal, d’acord amb les seves necessitats formatives, d’integració social i laboral.

Veure més

Programa d’Inserció Laboral (PIL)

El servei de pisos per a persones joves vinculades a programes d’inserció laboral és un servei social residencial per a persones treballadores menors d’edat (16 a 18 anys) tutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per joves (18 a 21 anys) extutelats/des. Es dona suport en el seu procés formatiu i professional, per millorar les expectatives relacionals i sociolaborals.
Complementat amb el servei diürn ocupacional per acompanyar el procés formatiu i professional.

Veure més

Unitat Depenent (UD)

Unitats convivencials alternatives al règim penitenciari i de seguiment educatiu en habitatges ordinaris de l’entorn comunitari que facilita els processos de reinserció.

Veure més 

Pis d’acollida

Servei d’acolliment residencial temporal o permanent amb suport professional per a persones afectades pel VIH/SIDA en situació de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió social.

Veure més

Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI)

Servei especialitzat en persones joves menors d'edat nouvingudes. Ofereix: allotjament, manutenció i acompanyament socioeducatiu i jurídic.

Veure més

Xarxa d'habitatge

Oferim l'oportunitat de crear una borsa d'habitatge per a joves en la que les persones inscrites puguin gaudir de la possibilitat de trobar un habitatge on viure.

Veure més