Política de Transparència

La FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.

Denominació
Dades de contacte
Estatuts, reglaments interns i legislació que regula la Fundació
Funcions i tasques de la Fundació
- Organigrama
Perfil, trajectòria professional i contacte dels responsables de la Junta Directiva
Pla Estratègic
Memòries d'activitats i responsabilitat social

A la FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES, s'aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat perl Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, a la FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES els comptes del 2016 son auditats per Audiaxis auditores SLP.

FONTS FINANÇAMENT 2016

 PRESSUPOST ANUAL DE LA FUNDACIÓ 2016

 DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA 2016

 COMUNICACIÓ AMB LA PLANTILLA

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

- Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
- Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
- Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
- Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

Comitè d’empresa FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

- Reunions trimestrals
- Temes tractats: contractacions, nous convenis, resultats econòmics anuals, etc.

Comitè de Salut i Seguretat FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES

- Reunions mensuals/ bimensuals/ trimestrals, etc.
- Temes tractats: avaluacions de riscos i planificació de la implantació de mesures de salut i seguretat.

POLÍTICA DE QUALITAT

La FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES compta des de l’any 2006 amb el certificat de gestió de la qualitat d’acord amb els paràmetres de la norma ISO 9001:2008, amb el número EC 2647/06 per Applus.